Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / AKTUALNOŚCI / Gmina Widawa
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Podsumowanie dwóch lat kadencji - Gmina Widawa - AKTUALNOŚCI - Urząd Gminy Widawa.

 

Pobierz PDF

Gmina Widawa

 
2017-02-28

Podsumowanie dwóch lat kadencji

- herb.gifPODSUMOWANIE DWÓCH LAT KADENCJI

Szanowni Państwo, za nami 2 lata kadencji. Ten miniony czas skłania do refleksji i podsumowań. Obejmując urząd Wójta Gminy Widawa wyznaczyłem sobie kilka bardzo ważnych zamierzeń, które konsekwentnie realizuję wraz z Radą Gminy Widawa.

Wójt Gminy Widawa

Pierwsze zadanie to poprawa kondycji finansowej. Na koniec 2014 roku zadłużenie naszej gminy wynosiło 6,5 miliona złotych. Do końca 2016 roku spłaciliśmy 1,5 miliona złotych i obecnie zadłużenie wynosi 4,9 miliona złotych. Nie zaciągnęliśmy żadnych nowych zobowiązań. Spłaciliśmy kary finansowe i zaległe opłaty będące skutkiem zaniedbań w poprzedniej kadencji. Łączna suma kar i zaległych opłat to ok. 100 000 zł. Zapłaciliśmy zaległe wynagrodzenia strażakom kierowcom w wysokości blisko 100.000 zł. Doszacowaliśmy czynsz za mieszkania komunalne, bowiem okazało się, że dokładamy do nich ponad 200.000 złotych.

Zasiedzieliśmy na rzecz gminy budynek świetlicy wiejskiej w Grabówiu, w trakcie postępowania jest proces zasiedzenia budynku GZUK w Widawie oraz świetlicy w Restarzewie Środkowym. W trakcie jest również proces komunalizacji wielu dróg będących własnością Skarbu Państwa.

Ważnym społecznie problemem jest brak dostatecznie utwardzonych dróg. Posiadamy ok. 200 kilometrów dróg gminnych, z czego ok. połowa jest w standardzie nakładki asfaltowej. Nasze działania zmierzają do budowy nowych odcinków. W 2015 roku wybudowaliśmy 2,55 kilometra drogi w Grabówiu za kwotę ok. 560.000 złotych. Pozy­skaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 30% z FOGR. W 2016 roku wybudowaliśmy 1,6 kilometra drogi w Restarzewie Środkowym za kwotę ok. 360.000 złotych. Pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego blisko 40% dofinansowania. Wybudowaliśmy na osiedlu w Chociwiu nową drogę wraz z chodnikami za kwotę ok. 300.000 złotych. W roku 2017 zostanie wybudowany odcinek drogi ok. 350 metrów w miej­scowości Rogoźno za 100.000 złotych. W miesiącu grudniu 2016 r. wyłoniono firmę i podpisałem umowę na budowę tej drogi. Przed nami w br. budowa systemu dróg osiedlowych w Widawie - koszt ok. 1.600.000 złotych oraz budowa drogi z Chociwia w kierunku Rudy - koszt ok. 1 miliona złotych. Gmina Widawa w roku 2017 dofinansuje budowę drogi powiatowej Zborów - Ochle za kwotę 150.000 zł.

W listopadzie 2016 roku rozpoczęliśmy przebudowę Parku w centrum Widawy. Inwestycja ta zostanie zakończona wiosną 2017 r. Koszt całkowity zadania wyniesie ponad 400.000 złotych. Zakres prac obejmuje wymianę oświetlenia na energooszczędne, wbudowanie nowej kostki w istniejące chodni­ki i alejki, budowę nowego placu od strony Urzędu Gminy, zakup i montaż nowych ławek i koszy na śmieci, podłączenie wody do centrum parku, zostaną dokonane nowe nasadzenia drzew i krzewów wraz z rekultywacją trawników. Dodatkowo w parku w Widawie Gminny Zakład Usług Komunalnych wymieni kanalizację deszczową - koszt ok. 20.000 zł. Chcemy rozpocząć procedurę budowy po­mnika Tadeusza Kościuszki, który w przyszłości powstanie w centrum parku.

Ogłosiliśmy nabór wniosków na odbiór i utylizację azbestu z prywatnych posesji. Wpłynęło 75 wniosków na kwotę 87.381,51 złotych. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi 80% przedsięwzięcia i wynosi 69.905,00 złotych, natomiast Gmina Widawa dokłada 17.476,51 złotych. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów.

Bardzo ważną inwestycją tej kadencji jest budowa Gminnego Przedszkola w Widawie. W 2015 roku rozpoczęliśmy działania zmierzające do zaprojektowania budynku i zgromadzenia funduszy na jego budowę. Udało się zaprojektować budynek w systemie pasywnym o bardzo wysokiej klasie energooszczędności. Będzie to budynek parterowy o powierzchni prawie 1000 metrów kwadratowych, przeznaczony dla 125 dzieci. Znajdzie się w nim 5sal dydaktycznych z zapleczami sanitarnymi, szatnią, kuchnią wraz z pomieszczeniami tech­nicznymi, gabinetem dyrektora, pokojem nauczycielskim, ga­binetem logopedy oraz salą służącą wspólnym spotkaniom. Obiekt ogrzewany będzie przy pomocy pompy ciepła, zainstalowane zostaną także solary na ciepłą wodę. W obejściu budynku powstanie nowy plac zabaw i miejsca parkingowe. Prace budowlane planujemy rozpocząć wiosną 2017 r. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na to zadanie wynosi ok.5.200.000 złotych.

W 2016 r. kosztem 35.000 zł dokonaliśmy odnowy elewacji budynku Urzędu Gminy Widawa.

W 2015 pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placów zabaw i zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w kwocie ok. 150.000 złotych. Place zabaw powstały obok szkół w Chociwiu i Ochlach.

Za pozyskane w 2015 roku środki unijne zakupiono 80 zestawów komputerowych i 5 drukarek za blisko 200.000 złotych. Komputery trafiły do szkół w Widawie, Chociwiu, Ochlach, Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie.

W 2016 r. złożyliśmy stosowny wniosek i pozyskaliśmy 409.164,59 złotych w ramach Regionalnego Programu Ope­racyjnego Województwa Łódzkiego dla szkół z naszej gminy. Z tych środków zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sfinansowane zostaną wycieczki dydaktyczne, dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów oraz studia podyplomowe dla nauczycieli. Wspieramy oświatę i w ramach istniejących możliwości będziemy inwestować środki w edukację dzieci i młodzieży.

Odbudowujemy park maszynowy Zakładu Usług Komu­nalnych w Widawie. Zakupiliśmy w 2016 roku nowy ciągnik marki John Deere o mocy 100 KM za kwotę 264.631 złotych. Część środków pochodziła z funduszu sołeckiego. Zakupiliśmy w 2016 roku: nową kosiarkę bijakową za kwotę ok. 35.000 złotych, nowy rębak - koszt blisko 15.000 złotych, nową piaskarkę do ciągnika - koszt 40.200 złotych, nowy pług do odśnieżania - 5.990 złotych, solarkę na Stara – 16.500 złotych. Zakupiono używanego Stara (10.000 zł) pod beczkę asenizacyjną. Wyremontowano równiarkę za kwotę ok. 15.000 złotych oraz koparkę Volvo za kwotę ok. 13.000 złotych. Wiosną 2017 roku zostanie zakupiona nowa przyczepa (ok. 55.000 zł) oraz agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym umieszczony na wózku (ok. 100.000 zł). Zakupiliśmy dodatkowo traktorek z osprzętem do odśnieżania chodni­ków i utrzymania ich czystości - za kwotę 37.000 zło­tych. Pozyskaliśmy używany agregat prądotwórczy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o mocy 100 KW i przebiegu 350 motogodzin dla hydroforni w Widawie. Urządzenie zostanie podłączone na stałe i będzie zaopatrywać hydrofornię w za­silanie w chwilach awarii dostawy prądu. Wartość agregatu to ok. 15.000 zł. Dokonaliśmy kapitalnego remontu pomiesz­czeń w GZUK dla potrzeb wydawania żywności przez GOPS w Widawie. Koszt remontu wyniósł 10.000 złotych. Wykona­liśmy przyłącze energetyczne do budynku GZUK (5.000 zł). Zakupiliśmy 3 wiaty przystankowe i zamontowaliśmy je, wy­dając na ten cel 19.000 złotych.

W 2015 r. został wybudowany 200 metrowy odcinek chodnika na drodze powiatowej w Zawadach. Zadanie to wykonał GZUK w Widawie. W Zawadach wykonaliśmy również remont części dachu na budynku po byłej szkole w sumie za 2.324 złotych. Na drodze gminnej w Siemiechowie i Kolonii Zawady odbudowaliśmy 2 przepusty za kwotę 5.835 złotych.

Dokonaliśmy rozbiórki starych budynków na terenie sołectw: Widawa, Sarnów, Świerczów i Wincentów. Skruszyliśmy ok. 3.000 ton gruzu, którym utwardziliśmy drogi dojazdowe do pól. Koszt kruszenia to ok. 40.000 zł. Oczyściliśmy przydrożne rowy w miejscowościach: Restarzew Środkowy, Grabówie, Chrusty, Zborów, Goryń, Wielka Wieś, Dębina i Ochle.

Ukończyliśmy w 2015 roku budowę garażu OSP w Brzykowie wydatkując łącznie na to zadanie ok. 250.000 złotych. Udało się pozyskać z zewnątrz kwotę 20.000 złotych. W roku 2016 dalsza część budynku OSP Brzyków została docieplona styropianem i zyskała nową elewację za kwotę blisko 30.000 złotych.

W 2016 roku zakupiliśmy 2 motopompy firmy Tohatsu (ok. 60.000 zł) z dofinansowaniem 40% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - dla OSP Widawa i Brzyków, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Pozyskaliśmy dodatkowo ok. 40.000 złotych dla straży w Ochlach i Chociwiu. Za te pieniądze zostanie zakupiony nowy sprzęt. Przeznaczyliśmy 4.500 złotych dla OSP Dąbrowa Widawska na selektywne po­wiadamianie o zdarzeniach. W 2015 roku utwardziliśmy kost­ką brukową plac przy OSP Rogoźno, za kwotę ok. 20.000 zło­tych.

Z początkiem 2015 roku powstał wodociąg w miejsco­wościach: Siemiechów i Kolonia Ochle za łączną kwotę ok.780.000 złotych. W 2016 roku wyremontowaliśmy za ok.10.000 zł budynek hydroforni w Brzykowie.

Znaleźliśmy się na liście gmin, które otrzymają dofinan­sowanie na budowę wodociągów i kanalizacji. Jesteśmy na 9 miejscu na 131 złożonych wniosków. Złożyliśmy 5 stycznia br. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ramach PROW, na budowę wodociągów w miejscowościach: Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina. Inwestycja obejmie budo­wę nowej hydroforni w miejscowości Goryń, wraz ze zbior­nikiem o pojemności 250 metrów sześciennych, oraz urucho­mienie dwóch istniejących tam studni. Wybudujemy 300 metrów kanalizacji w Widawie. Całkowita długość nowo bu­dowanych wodociągów to ponad 13 kilometrów. Całkowita wartość inwestycji to prawie 3,4 miliona złotych. W ten spo­sób zakończymy wodociągowanie naszej gminy. Poziom dofi­nansowania to 1.760.374 złotych, co stanowi ok. 60% całości zadania. To największa inwestycja wodociągowa w historii naszej gminy. W 2017 r. wykonamy projekt techniczny, realiza­cja inwestycji nastąpi w latach 2018-2019.

Wybudowaliśmy nową windę przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Widawie, wydatkując na ten cel ok. 250.000 złotych, w tym z Państwowego Fundu­szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy 85 000 złotych. Inwestycja ta była konieczna, gdyż istnienie windy pozwoli ubiegać się o kontrakt na rehabilitację. Obecnie gmina Widawa dotuje funkcjonowanie rehabilitacji, przeznaczając rocznie 65.000 złotych w ramach programu „Zdrowa Gmina”. Wraz z lekarzami uruchomiliśmy w Ośrodku Zdrowia w Widawie odpłatne wizyty w soboty. To wielkie udogodnienie dla pacjentów. Przy Ośrodku Zdrowia w Widawie w 2015 r. został rozebrany duży budynek po pral­ni, dzięki czemu powiększył się parking.

W 2016 r. przeprowadziliśmy termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, pozyskując na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 231.000 złotych. Całość inwestycji to ok. 250.000 złotych. Dodatkowo otrzymaliśmy 15.000 złotych dotacji na remonty wewnątrz budynku.

Pozyskaliśmy 102.720 złotych w ramach projektu unijne­go „Razem możemy więcej”. Pieniądze pochodzą z RPO Wo­jewództwa Łódzkiego. Wkład gminy Widawa wynosi 18.480 złotych. Całość projektu to kwota 123.200 złotych. Z programu może skorzystać 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu - od stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. Prowadzimy również, na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Łodzi, dystrybucję artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących. Od lipca 2015 r. do lutego 2017 r. wydaliśmy 156 ton żywności.

To były dwa lata intensywnej pracy. Wykonaliśmy wiele ważnych dla mieszkańców gminy Widawa inwestycji. Przy­gotowaliśmy kolejne. Jest to dobry impuls do dalszego dyna­micznego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Michał Włodarczyk - Wójt Gminy Widawa
 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.